คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาคอนกรีตรีไซเคิลคาร์บอนของ Taisei (T-eConcrete®/รีไซเคิลคาร์บอน)ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ T-eConcrete® ซึ่งเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการลดคาร์บอน เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อ "รีไซเคิลคาร์บอน" เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่เป็นทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Taisei Corporation ได้พัฒนาคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภท T-eConcrete® และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรและการลดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ นับจากนี้ไป เราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนสิ่งแวดล้อม และจะเร่งความพยายามของเราในการทำให้คาร์บอนเป็นกลางด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในการใช้งานคอนกรีตที่ "สร้างอนาคต" ...

คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น พบปะผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี เยี่ยมชมโรงงานพีซีและศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการในประเทศไทยต่อไป                             ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ คาเนกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (KANEKA Corporation) จัดพิธีเปิด “อาคารประเมินประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (Building-Integrated Photovoltaic: BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทยแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ ณ สวทช. พร้อมพันธมิตร ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น (TAISEI Corporation) และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดัน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ภารกิจของเราคือการดำเนินการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...

“เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 Taisei Advanced Center  of Technology, Taisei Corporation ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาให้เกิดงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการยกระดับความสามารถด้านวัสดุการก่อสร้าง (Construction Material) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช. พร้อม Mr.Tsuyoshi MARUYA Executive Fellow Deputy Chief of Taisei Advanced Center of Technology และ MR.NAOHITO...

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา แก่สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ...

กิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ ประจำปี 2567 วันที่ 11 มกราคา 2567 เวลา 8.00 น. อาคารธนภูมิ (สำนักงานใหญ่) ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น การงานราบรื่น และความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ...

คุณสมบัติพื้นฐาน การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) อายุ : 30-36 ประสบการณ์การทำงานด้านการประมาณราคา และจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี (เพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ) มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการนำเสนองาน มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ความสามารถในการบริหารอารมณ์   ลักษณะงาน ควบคุม และตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ได้ปริมาณและสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนด รวมถึงจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย  และรวมรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย และโครงการย่อยทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับ Cost Summary และ Cost...

คุณสมบัติพื้นฐาน การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) อายุ : 22-30 ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ การสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน จัดทำและประสานงานประเด็นรายงานความไม่สอดคล้อง จัดเตรียมและทบทวนกระบวนการอัพเกรด สนับสนุนรายงานการตรวจสอบและเอกสารควบคุมคุณภาพโครงการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือมอบหมายพิเศษตามความจำเป็น วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง โทร. : 022070330 ต่อ 121 (คุณณิชาภา)  ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์ บริษัท ไทยเซอิ...

คุณสมบัติพื้นฐาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง อายุ : 22-30 ปี เพศ : ไม่ระบุ เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความรู้ความเข้าใจระบบงานคุณภาพเป็นอย่างดี (ISO9001) มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO14001 และ ISO 45001 (จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ) หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนงานระบบคุณภาพภายในองค์กร ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารและคณะทำงานระบบคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง ข้อมูลติดต่อ...

คุณสมบัติพื้นฐาน • รูปแบบงาน : งานประจำ • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง • เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง • สามารถใช้และแก้ไขปัญหาโปรแกรมออกแบบ เช่น BIM ได้ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ควรมีความรู้ในการใช้งาน BIM Software ในระดับปานกลางไปจนถึงขั้นสูง และการ Customize Software ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานของบริษัท รับผิดชอบเรื่องการ impliment ใช้ software BIM จัดทำ BIM Template file และคอยพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ จัดทำเอกสาร BIM Workflow ของบริษัท ประเมินซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี...